Adatvédelem

A CSELEKVÉS A KISZOLGÁLTATOTTAKÉRT ALAPÍTVÁNY ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

A CSELEKVÉS A KISZOLGÁLTATOTTAKÉRT ALAPÍTVÁNY (székhely: H-1039 Budapest, Petőfi u. 9/b.; adószám: 18108220-1-41, telefonszám: +36 30 935 3772; e-mail: info[kukac]cselekves.org; önállóan képviseli: Dr. Csókay András elnök), mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai értelmében jár el.

Jelen Tájékoztató azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket, a http://www.cselekves.org honlap (a továbbiakban: Honlap) látogatóit és felhasználóit tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól, adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről. A jelen Tájékoztató teljes terjedelmében folyamatosan elérhető a Honlapon, valamint papír alapon az adatkezelés tényleges helyszínén, a H-1039 Budapest, Petőfi u. 9/b. alatt.

A jelen Tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart. A Tájékoztató módosulása esetén a legfrissebb verzió folyamatosan felöltésre kerül, így mindig a Honlapon közzétett Tájékoztató az irányadó.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztató tartalmát módosítsa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha az általa kínált szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. A Tájékoztató tartalmának módosulására vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő 15 nappal korábban közzéteszi Honlapon.

MELYEK AZ ADATKEZELŐRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK?

Az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • • az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács megállapodott az Általános Adatvédelmi Rendelet (angolul General Data Protection Regulation) (a továbbiakban: GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a (továbbiakban: Infotv.);
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény;
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény;
 • az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet.

KIK AZ ÉRINTETTEK?

Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az Adatkezelő szolgáltatásait igénybevevők, a Munkatársak, az Adatkezelő és/vagy a szolgáltatásai után érdeklődők, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói, a kamerarendszer által megfigyelt terültre belépők, benn tartózkodók.

MILYEN ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEKET VÉGEZ AZ ADATKEZELŐ ÉS MILYEN CÉLBÓL, MENNYI IDEIG KEZELI AZ ADATAIMAT?

1. Egyszeri információ kérése

Az adatkezelés jogalapja: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

név – azonosítás
telefonszám – kapcsolattartás
honlap – kapcsolattartás
üzenet – válaszadás

Az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

2. Hírlevél küldése

Az adatkezelés jogalapja: A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik. A kezelt adatok köre és célja: név azonosítás (jogszabály szerint kötelező adat) e-mail cím hírlevél kiküldése (jogszabály szerint kötelező adat)

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja: a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az e-mail címre küldött lemondási kérelem útján. Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: 1118 Bp., Számadó u. 6. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

3. Panaszkezelés

Az adatkezelés jogalapja: A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés jogszabály (1997. évi CLV. tv.) alapján kötelező. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatásra/termékre, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja. Az adatok kezelésének célja: az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele. A kezelt adatok köre és célja: panasz azonosítója azonosítás név azonosítás panasz beérkezésének időpontja azonosítás telefonszám kapcsolattartás a hívás időpontja azonosítás a beszélgetés során megadott személyes adatok azonosítás számlázási/levelezési cím kapcsolattartás panaszolt termék/szolgáltatás panasz kivizsgálása csatolt dokumentumok panasz kivizsgálása panasz oka panasz kivizsgálása maga a panasz panasz kivizsgálása Az adatkezelés célja: a panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás. Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 10 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.

KIK KEZELIK AZ ADATAIMAT?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik, ha az Adatkezelő Munkatársat foglalkoztat. Amennyiben Munkatársat nem foglalkoztat, úgy az Adatkezelő képviselője kezeli az adatokat.

KINEK AD ÁT, TOVÁBBÍT ADATOT AZ ADATKEZELŐ?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Tájékoztató I. számú mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait szerződéses partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevezte, a várható adatkezelési időt, valamint célt meghatározta és érintett az adattovábbításhoz hozzájárult. Adatkezelő a Partnereket hirdetmény vagy tájékoztató, így a Tájékoztató I. számú melléklete útján is megnevezheti, ha azt elérhetővé teszi az érintettek számára. Adatkezelő hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthat adatokat a kérelmező hatóság felé.

Amennyiben az Adatkezelő által a Partnerei számára végzett adatfeldolgozási tevékenység megköveteli, úgy az Adatkezelő adatokat továbbíthat hatóságok, jogszabályban vagy adatfeldolgozási szerződésben meghatározott személyek felé. Ebben az esetben az érintettek tájékoztatást a Partnernek, mint adatkezelőnek kell megtennie.

MILYEN JOGAIM VANNAK?

Az Info tv., valamint a GDPR alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

HOL ÉS HOGYAN KÉRHETEK RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁST AZ ADATOK KEZELÉSÉRŐL, TOVÁBBÍTÁSÁRÓL, VALAMINT HOL ÉS HOGYAN ÉLHETEK JOGAIMMAL?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás-kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

HOVA FORDULHATOK AZ ÖNRENDELKEZÉSI JOG MEGSÉRTÉSE ESETÉN?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Levélcím: 1525. Pf. 75 Tel: (06 1) 457 7100 Fax: (06 1) 356 5520 E-mail: info@nmhh.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

AZ ADATKEZELŐ HOGYAN GONDOSKODIK AZ ADATAIM BIZTONSÁGÁRÓL?

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik. 6 Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Adatkezelő kijelenti, hogy

 • a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette, a vonatkozó hatósági határozatok számai a …. oldalon megtalálhatóak.
 • a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

Kelt: 2018. május 25.

Dr. Csókay András elnök


I. számú melléklet

A CSELEKVÉS A KISZOLGÁLTATOTTAKÉRT ALAPÍTVÁNY ADATFELDOLGOZÓINAK LISTÁJA

1) A weboldal által rögzített adatok az Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd. (Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland), mint adatfeldolgozó által üzemeltetett külön szerveren kerülnek tárolásra.