Februári sajtóközlemények

Legfrissebb hír

Hogy vannak a szétválasztott bangladesi sziámi ikrek? Miért alakult ki jogvita a műtétről készült filmmel kapcsolatban? Miért lépett ki Csókay András, és miért tartottak házkutatást Szász Jánosnál? Dr. Pataki Gergely, a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány alapítója, a bangladesi plasztikai és helyreállító sebészeti missziók létrehozója válaszolt az Index kérdéseire.

A teljes cikk itt található.

2021. 02. 22.


KÖZLEMÉNY

A mai napon, Szász Jánossal kapcsolatban megjelent sajtóbeli híradások vonatkozásában a bangladesi sziámi ikrek szétválasztó műtétsorozatát megszervező Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány az alábbi tájékoztatást közli.Az Alapítvány a Szász Jánosnál foganatosított rendőrségi intézkedéssel kapcsolatban nem tud felvilágosítással szolgálni.Az Alapítvány a közte és Szász János között kialakult, a sajtóban hivatkozott jogvitában eddig is és ezt követően is a vonatkozó jogszabályi keretek között rendelkezésére álló hatósági, bírósági és egyéb jogérvényesítési eszközöket és fórumokat vette, illetve veszi igénybe.

2021. 02. 05.

Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány


SAJTÓKÖZLEMÉNY

2021.02.07. 16:37.

Az elmúlt napokban, Szász Jánossal kapcsolatban megjelent sajtóbeli híradások vonatkozásában a bangladesi sziámi ikrek szétválasztó műtétsorozatát megszervező Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) az alábbi tájékoztatást közli.

Az Alapítvány elkötelezett abban, hogy esetlegesen felmerülő jogvitáit nem a sajtó nyilvánossága előtt, hanem békés-tárgyalásos úton, illetve a jogvita eldöntésére hivatott fórumok előtt folytassa le, tiszteletbe tartva minden érintett szereplő szakmai elismertségét és társadalmi megbecsülését. Szász János sajtóban megjelentetett nyilatkozatai okán az Alapítvány azonban már szükségesnek tartja, hogy – az objektív és hiteles információk elérhetősége érdekében – a Szász János által közreadott állításokra vonatkozóan reagáljon és a nyilvánosság számára ezúton tájékoztatást adjon.

Megalapozatlannak és félrevezetőnek tartjuk Szász János valamennyi azon sajtóbeli nyilatkozatát, amelyben

  • azt sejteti, hogy a közötte és az Alapítvány között kialakult jogvita közvetlen összefüggésben áll az általa hírül adott házkutatással, rendőrségi nyomozati cselekményekkel; valamint
  • azt állítja, hogy a bangladesi sziámi ikerpár történetét feldolgozó film miatt került sor feljelentésre és a filmmel kapcsolatos konfliktus áll az általa sérelmezett házkutatás hátterében.

Az Alapítvány Szász Jánossal szemben, illetve a fennálló jogvita tárgyában feljelentést nem tett és nem is tehetett, a felek közötti (polgári jogi természetű) jogviszonyokban kialakult jogvitában a rendőrség nem jár el, házkutatást, egyéb nyomozati cselekményt nem végez. 

Tájékoztatásként közöljük, hogy az Alapítvány rendelkezik egyedüli, kizárólagos és jogszerű felhatalmazással arra, hogy a bangladesi sziámi ikrekről és orvosi szétválasztó műtétsorozatukról bármilyen fotót vagy filmfelvételt nyilvánosságra hozzon. 

A bangladesi sziámi ikrek törvényes képviselői (szülei) már az ikrek bangladesi műtétje után – írásbeli nyilatkozattal – megtiltották Szász Jánosnak és az általa képviselt vállalkozásnak, hogy a velük vagy sziámi ikerpár gyermekeikkel kapcsolatos bárminemű személyes adat (képmás, egészségügyi adat, stb.) vonatkozásában adatkezelést folytasson/folytassanak, valamint, hogy a filmes nyersanyagot bárminemű film készítéséhez, nyilvánosságra hozatalához felhasználja/felhasználják.  A jogszerűtlen adatkezelés jogkövetkezményeinek megelőzése érdekében az Alapítvány maga is többszöri felszólítást közölt Szász János felé.

Szász Jánost, csakúgy mint a bangladesi sziámi ikrek szétválasztásán dolgozó orvosi misszió tagjait szigorú – nyilatkozatban vállalt és jogszabályokban rögzített – titoktartási kötelezettség terheli. Az Alapítvány – az orvosi misszió sikere és a bangladesi sziámi ikrek és szülei jogvédelme érdekében – minden jogszerű felhívást és intézkedést megtett és megtesz annak érdekében, hogy ezen titoktartási kötelezettség megszegésére, illetve ezáltal a betegjogok és a személyes adatok sérelmére ne kerüljön sor. 

Az Alapítvány és az orvosi misszió karitatív munkáját rendkívül megnehezítő körülmény, hogy az Alapítvány, illetve az orvoscsoport a mai napig nem rendelkezik a tárgybani műtétsorozat során készült film-nyersanyag felvételek teljes terjedelmével, azokat Szász János – erre irányuló korábbi kötelezettségvállalása ellenére – a mai napig nem adta át a szerzői jogi védelemre való hivatkozással és a meglévő filmnyersanyag felvételek bárminemű felhasználását is megtiltotta. Márpedig, ezen filmnyersanyag felvételek meglétéhez az Alapítványnak közvetlen joga és jogos érdeke fűződik, az fontos az ikrek orvosi ellátásában és az elvégzett beavatkozások orvos-szakmai értékelésében, illetve a posztoperatív tudományos munkában egyaránt. Az Alapítvány a szóban forgó filmnyersanyaghoz főződő jogait kénytelen jogi úton érvényesíteni.

Az Alapítvány rendkívül méltatlannak tartja, hogy Szász János sajtóban megjelent hangulatkeltő nyilatkozatai negatív színben tűntetik fel a jó hírnevű Alapítványt, illetve a missziós orvos csoport elismert vezetőjét, valamint hogy ezen közlések beárnyékolják a bangladesi sziámi ikrek szétválasztásának tudományos eredményét, sikerét és nemzetek közötti emberi összefogásban rejlő erejét.

Az Alapítványnak – az orvosi misszió vezetőjétől származó tájékoztatása folytán – tudomása van arról, miszerint nyomozati eljárás megindítása vált szükségessé ismeretlen tettes(ek) ellen az orvosi műtétsorozathoz kapcsolódó személyes adatokkal való visszaélés és egyéb bűncselekmények gyanújának észlelése okán, amely eljárások tárgya azonban nem keverendő össze a fentiekben hivatkozott jogvitával és érintett felekkel. A rendőrség által végzett nyomozati cselekmények célja – az ártatlanság vélelme mellett – minden esetben annak felderítése, hogy bűncselekmény megvalósult-e, illetve annak bizonyítékai fellelhetőek-e.

Az Alapítvány – a kialakult helyzet ellenére – továbbra is legfontosabb feladatának tartja a bangladesi sziámi ikrek ellátását, segítését és a magyar orvosi missziós csapat egységének megőrzését!

Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány


SAJTÓKÖZLEMÉNY – HÁTTÉRANYAG

7 fontos kérdés és válasz a Szász János által a sajtóban hírül adott jogvita természetéről és

a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány álláspontjáról

Az alábbiakban bocsátjuk háttéranyagként a Tisztelt Média rendelkezésére azon kérdésekre adott válaszainkat, melyeket az elmúlt napokban több sajtóorgánum az Alapítványhoz intézett.

Mindemellett, nagyon fontosnak tartjuk a jelenleg kialakult, félreértésekre számos okot adó helyzetben, hogy a sziámi ikrek szétválasztását szervező Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány („Alapítvány”) nyilatkozatai teljes egészében elhangozzanak, hiszen kiemelt jelentőségű számunkra ezen ügy tényszerű és objektív ismertetése. Az Alapítvány a sajtóban megjelent szóbeli állításokkal szemben okiratokkal és egyéb bizonyítékokkal tudja igazolni saját nyilatkozatainak teljes megalapozottságát.

  1. Meg tudja erősíteni, hogy a bangladesi ikreket szétválasztó orvoscsoporton belül valóban komoly konfliktus alakult ki a műtét sajtókommunikációját illetően?

A Cselekvés Alapítvány alapítójaként, bangladesi missziók létrehozójaként, a műtétsorozat fő koordinátoraként nagyon fontosnak tartottam a pontos kommunikációt. Az „Operation Freedom” egy többszakmás műtétsorozat volt, semmiképpen nem egy műtét, és egyik szakma sem tudott volna a másik nélkül eredményt elérni. A műtétet követő nyilatkozatok a három orvos-csoport (idegsebészeti, plasztikai sebészeti és aneszteziológiai-intenzív terápiás team) egyetértésével, vezető orvosaink mondataival fogalmazódtak meg és kerültek közlésre. Csókay doktor úr is számtalanszor nyilatkozta azt, hogy az ikrek állapotáról nálunk, az Alapítványnál lehet hiteles információkat találni. Alapítványunk minden közleményében – még a legrövidebbekben is – hangsúlyozta közös imafelhívásunkat, és megköszönte a lelki támogatást. Közleményeink utólag is bárki számára visszakereshetőek. A szétválasztást végző idegsebész csoport vezetője, dr. Csókay András is részt vett e a tájékoztatások megfogalmazásának folyamatában, melynek során előzetesen megállapodtunk a végső szétválasztást követően majd kiküldésre kerülő nyilatkozatokról. Azért is fontos volt az előzetesen egyeztetett közlemények megléte, hogy minden erőnket, energiánkat a szétválasztó műtétre tudjuk összpontosítani.

A szétválasztó műtét után kiadott közleményünkben felhívtuk a figyelmet arra, hogy szövődmények lehetségesek. A nagyközönség tájékoztatását szolgáló gyors híradásban nem szükséges és nem is megszokott részletes beteg státuszt írni, ezt a mindennapokban sem tesszük. Súlyos nagyműtéteket követően a szokásos híradások úgy szólnak, hogy a „beteg állapota kielégítő”, „kritikus”, stb. Az egészségügyi állapottal kapcsolatos részleteket a beavatkozást követő napok fejleményei és betegjogi szempontok határozzák meg. A bangladesi ikrek szétválasztásról szóló rövid híradás egészen pontosan azt fedte le, amiben előzetesen, hosszas megbeszéléseket követően az orvoscsoportokkal megállapodtunk. Vigyáztunk a visszafogott kommunikációra. Sok helyen a sajtó tette hozzá a „siker” szót, ez végigkövethető. A magyar sajtó úgy fogta fel a történteket, hogy sikeres az, ha mindkét gyermek életben marad egy ilyen extrém komplex műtétnél.

A párhuzamos – közös megegyezésen kívüli – kommunikáció viszont kezdettől fogva gondot okozott. Egy konfliktus például sajnos abból származott, hogy közvetlenül a szétválasztó műtét után a dakkai Központi Katonai Kórházban készült, a megoperált ikreket ábrázoló – nem az Alapítvány által kezelt, nem az Alapítvány rendelkezésére álló – képek kerültek engedély nélkül kiküldésre illetéktelen személyek részére, illetve a médiába. Ezek között a képek között például volt olyan, amely a kislányokat nem előnyösen, nem megfelelő (meglehetősen hiányos) öltözékben ábrázolta, amely a bangladesi kultúrában – és más kultúrákban is – elfogadhatatlan.

  1. Az Alapítvány valóban úgy számolt be a sikerről, hogy igazából még élet és halál között voltak a gyerekek?

A műtétsorozat alatt mindvégig orvos-szakmailag reálisan, felelősséggel tájékoztattuk az ikrekért, az erőfeszítéseink sikeréért imádkozó közönséget. Amikor kritikus volt az ikrek állapota, arról is beszámoltunk. A végső szétválasztás utáni első közleményünkben leírtuk, hogy a következő időszak különösen kritikus, majd a vírusos lázról és Rukaiya agyi bevérzéséről is egyeztetett hiteles információkat tettünk közzé – állandó imafelhívással weboldalunk kiemelt szekciójában, legfelül rögzítve. Alapítványunk tehát formabontó módon – hazánkban talán elsőként – több ízben is nyilvános imakérést tett közzé a mainstream médiában, a hit és a tudomány egyensúlyának fontosságát hangsúlyozva.

  1. Az Alapítvány azért tart igényt Szász János dokumentumfilmjének tulajdonjogára, mert elképzelhetőnek tartják, hogy ő az orvosok közötti konfliktusokat is ábrázolná?

Szögezzük le, hogy nincs olyan dokumentumfilm, melyet Szász János vagy az általa képviselt vállalkozás csinált. Ha esetleg készült volna, annak akkor a kiutazásunkat megelőzően megkötött szóbeli megállapodásunknak megfelelően részleges tulajdonjogára tartottunk volna igényt az ügy komplexitásából adódóan. Nem tudunk olyan Szász János által rögzített képi anyagról, mely a missziós csapaton belüli olyan vállalhatatlan konfliktust ábrázolna, amelynek megmutatása bármilyen szempontból problémát jelentene az Alapítvány számára. Sőt, ha Szász Jánost például művészfilmre kértük volna fel, akkor még kifejezetten szerencsés is lenne a konfliktusábrázolás. De ő nem erre kapott felkérést.

Az Alapítvány és Szász János között már az első találkozó alkalmával létrejött megállapodás egyszerű – a műtéti beavatkozásokat rögzítő – képi dokumentációról és egy majdan, esetleg elkészítendő dokumentumfilmről szólt. Megállapodásunk szerint az esetleg elkészülő dokumentumfilmhez kapcsolódó minden felhasználói és szerzői jog közös lenne. Azért így állapodtunk meg, mert fontosnak tartottuk, hogy a műtétsorozati történéseket – a rendezői narratívát mindenkor tiszteletben tartva – tudományos szempontból is objektív módon mutassuk meg a nagyközönségnek. Mindezek mellett tekintettel kellett lennünk az ügy messzemenő orvosi, betegjogi, etikai, erkölcsi, vallási, katonai és diplomáciai vonatkozásaira is. Szász János elsődleges feladata az orvostudományi dokumentáció biztosítása lett volna, de például a műtétsorozat magyarországi szakaszáról készült felvételek jelentős részét a mai napig nem adta át nekünk. Ezek hiánya az amely akadályozza azt, hogy a műtétsorozat alatt kifejlesztett és alkalmazott technikák tudományos publikációjával kollégáink világszerte másoknak is segíthessenek.

A tények pedig a következők:
Bangladesben, a dakkai Központi Katonai Kórházban történt az ikerkislányok szétválasztása. Ez a kórház Dakka egy teljesen elzárt, kizárólag a katonák, illetve a hadsereggel munkakapcsolatban lévő civilek számára megközelíthető negyedében található. Minden út bejáratát katonák őrzik, oda még Banglades civil állampolgárai sem léphetnek be csak úgy, nemhogy külföldiek. Az Alapítvány 10 éve zajló missziós tevékenysége volt az, ami miatt bennünk megbíztak, és mindazokban is, akikért az Alapítvány felelősséget vállalt, illetve én, mint az Alapítvány alapítója, egyúttal a bangladesi magyar orvosi missziók vezetője „kezeskedtem”. A katonaság óriási segítséget adott, ezzel együtt elképesztő felelősséget vállalt a műtét befogadásával, mindenki hálás lehet a szép gesztusért. Az ikreknek ez volt az egyetlen esélyük, ráadásul a műtétet nem fogadta be más intézmény, csak a Bangladesi Hadsereg központi kórháza. Kevesen tudják, de a közös magyar-bangladesi „Operation Freedom” missziót és az ikrek műtétjét ezáltal a Bangladesi Hadsereg mentette meg. Az ikrek műtétsorozatának hosszú magyarországi plasztikai szakasza alatt, a szövetek tágítása elérte a kellő mértéket, ment az idő és mindennek és mindenkinek, aki számított egyszerre egy helyen kellett lennie, hogy sikerüljön a végső szétválasztás és reménykedve új életminőséget adhassunk a gyermekeknek. A gyermekeket visszavittük a hazájukba. Az orvosi és egyéb képi dokumentációhoz pedig gyorsan kellett valaki, aki ért hozzá, így jött a képbe Szász János, tulajdonképpen egy véletlen folytán.

Ami a saját felelősségemet illeti, mind Szász Jánost, mind Csókay Andrást én kértem fel, hogy jöjjenek ki Bangladesbe. A filmezésre engedélyt nem Szász János kapott, ezt az engedélyt az Alapítvány kapta, azzal a kikötéssel, hogy minden nyersanyag kizárólag az Alapítvány, és a Katonai Kórház tulajdonában lehet. Ennek egyszerű oka van: A Katonai Kórház katonai terület, a kórházon belül vannak tiltott zónák, ahol kifejezetten tilos filmezni, fényképezni, mivel ott olyan technikai felszerelések, adattovábbító rendszerek is vannak, melyek szigorú katonai titok tárgyát képezik. Ez az oka annak, hogy a Katonai Kórház az Alapítványnak, és csak az Alapítványnak adott forgatási engedélyt, és Szász János az Alapítvány – titoktartási kötelezettség alatt álló – önkénteseként léphetett be a kórházi területre, és készíthetett ott felvételeket. Két dolgot kever össze Szász János: 1./ A műtétsorozat során felvett nyersanyag tulajdonjoga 2./ az esetleg általa – az Alapítvánnyal kötött megállapodás alapján – elkészítendő filmdokumentumentáció szerzői, illetve filmelőállítói joga.

Ő a felvett nyersanyag tulajdonjogát és mindennemű szerzői jogát gondolja sajátjának, miközben afelett jogszerűen nem is rendelkezhet az említett és jól ismert körülmények miatt. Ez világos volt a kezdetektől fogva. Az esetleg majd elkészítendő dokumentumfilm kapcsán merülhetnek fel kizárólag kérdések. Az Alapítvány a nyersanyag tulajdonjogára tart igényt, de ez ügyben nem történik rendőrségi (ház)kutatás, Szász János állításai e körben teljesen félrevezetőek. A felvett nyersanyagból esetleg elkészítendő dokumentumfilm vonatkozásában pedig a szerzői/filmelőállítói jogokról egyeztetni kívántunk, egy transzparens és szakmailag részletesen kidolgozott megállapodás létrehozásának szándékával teljes összhangban a kiutazás előtt már rögzített alapelvekkel. Alapítványunk a – mindkét fél számára megfelelő garanciákkal rendelkező – szerződés létrehozására több kísérletet is tett a szétválasztó műtét óta eltelt idő alatt, de Szász János – szakmailag és etikailag nem indokolt – elzárkózása okán, sajnos sikertelenül. A megkötni tervezett (de létre nem jött) szerződésbe éppen mi magunk javasoltuk belefoglalni azt a garanciát, miszerint az Alapítvány tiszteletben tartja és nem korlátozza Szász János rendezőt szakmailag a nyersanyagból készítendő film rendezésben. Szász János ennek ellenére sem a szerződés szakmai egyeztetésében, sem a későbbi vitarendezést célzó közvetítői eljárásban nem vett részt, a megállapodás létrehozatalát célzó közreműködést rendre megtagadta.

Végezetül nagyon fontos e kérdés kapcsán kiemelni, hogy a Szász János által magának követelt felvételek egy része éppen az Alapítvány saját tulajdonú kamerájával, másrészt a dakkai Katonai Kórház műtőjében és egyéb helyiségeiben felszerelt kameráival történt. A vágás, rendezés, megfilmesítés előtt álló felvett nyersanyagok tehát nem tartalmaznak olyan – a jogszabály által is megkövetelt – „szellemi tevékenységből fakadó egyéni, eredeti jelleget”, amelyek szerzői jogi védelemben részesülhetnének, ebből adódóan a felvett nyersanyagok vonatkozásban Szász János által magának követelt szerzői műről, alkotásról nem is beszélhetünk.

  1. Szász János valóban átadott az Alapítványnak egy kópiát a filmfelvétekből?

Egy darab adathordozót valóban átadott, amelyet később visszakövetelt, miután Bangladesből hazaérve már minden szerzői és felhasználási jogot a saját cégének akart. Az Alapítványnál lévő anyagot sem tudjuk mind a mai napig semmire használni, mivel a közöttünk lévő jogvita még zajlik. Amikor azonban felvételekről beszélünk, egyebek mellett mindazon nyersanyagokról van szó, amelyek még az ikrek magyarországi és bangladesi kinti tartózkodása során készültek. Ezek hiánya komolyan hátráltatja az ikrekkel végzett munkánk tudományos feldolgozását. Összefoglalva tehát, a nyersanyag tulajdonjoga – ebben a konkrét magyar-bangladesi történetben – kétséget kizáróan az Alapítvány és a Katonai Kórház tulajdona, semmiképpen sem Szász Jánosé.

  1. Dr. Pataki Gergely valóban nem írta alá a beleegyező nyilatkozatot a filmen való szereplésről? Ha nem, miért tett így?

Igen, dr. Pataki Gergely valóban nem írta alá Szász Jánosnak vagy az általa képviselt vállalkozásnak hozzájárulást adó vagy beleegyező nyilatkozatot. Sokan mások sem írtak alá beleegyező nyilatkozatot, akik a felvett nyersanyagokon szerepelnek. Az általunk korábban meg nem ismert, az Alapítvány által jóvá nem hagyott tartalmú, helytelen szövegezésű, orvosainkkal és segítőinkkel való egyeztetés nélkül – teljesen alkalmatlan időpontban, a végső szétválasztás utáni kritikus időszakban – a jogszabályok szerint is elvárt előzetes és részletes tájékoztatás nélkül aláíratott, alapvető személyhez fűződő jogokat korlátozó dokumentumról első pillantásra is látszott, hogy komoly jogi aggályokat, problémákat vet fel, és abban az időben Pataki doktor inkább az ikrek posztoperatív ellátásával foglalkozott.

Olyan személyiségi jogairól, illetve jogorvoslati lehetőségekről mondat le mindenkit a Szász János által alkalmazni szándékozott, rövid tartalmú sablon irat, melyekről még csak nincs is módjában az érintettnek lemondania, mivel azokról való lemondása – álláspontunk szerint – jogi szempontból érvénytelen.

Egyúttal fontosnak tartjuk, hogy itt is visszautaljunk arra a tényre, hogy a beleegyezést (beleegyező nyilatkozatokat?) Szász János egy későbbiekben esetleg általa – az Alapítvány előzetes és dokumentált hozzájárulása esetén – elkészíthető filmre kérhette csak, nem pedig a műtét nyersanyagának a felvételéhez.

Arra ugyanis nem neki, hanem az Alapítványnak adott engedélyt a bangladesi katonai parancsnokság, azzal a feltétellel, hogy a nyersanyag kizárólag az Alapítvány és a Katonai Kórház tulajdonát képezi, s minden abból készülő alkotást egyeztetni kell az Alapítvánnyal, és a Katonai Parancsnoksággal, esetleges katonai és orvosi titkok kiszivárgásának elkerülése végett. Erre vonatkozóan okirati bizonyítékok állnak az Alapítvány rendelkezésére.

  1. Van tudomása az Alapítványnak arról, hogy a szülők visszavonták Szász Jánostól, illetve az általa képviselt vállalkozástól az iker gyermekeikről készült képek felhasználására vonatkozó hozzájárulást. Mit gondolnak erről?

Természetesen. Nagyon lényeges kiindulópont ebben a kérdésben, hogy az ikerlányok szülei, már a misszió kezdetén, – tehát jóval Szász János közreműködése előtt – a műtéti dokumentáció adatainak (képfelvételeinek) felhasználására az Alapítványnak adták felkérésüket és – megfelelő informáltságon alapuló – írásbeli beleegyezésüket.

Maga Szász János pedig – az Alapítvánnyal folytatott együttműködése megkezdésekor – írásban, az Alapítvánnyal megkötött titoktartási szerződésben vállalta (többek között), hogy a műtéti eljárásról sem Magyarországon, sem azon kívül fotót vagy – magyar vagy nemzetközi – szerzői jogi szabályok alá eső alkotást nem készít és nem működik közre abban, hogy fotó, újságcikk és/vagy szerzői jog alá tartozó alkotás a tárgybani műtéti eljárással összefüggésben megjelenjen.

A bangladesi sziámi ikrek szülei már az ikrek bangladesi műtétje után írásbeli nyilatkozattal még meg is tiltották Szász Jánosnak és az általa képviselt vállalkozásnak, hogy a velük vagy sziámi ikerpár gyermekeikkel kapcsolatos bárminemű személyes adat (képmás, egészségügyi adat, stb.) vonatkozásában adatkezelést folytasson/folytassanak, valamint, hogy a filmes nyersanyagot bárminemű film készítéséhez, nyilvánosságra hozatalához felhasználja/felhasználják. A jogszerűtlen adatkezelés jogkövetkezményeinek megelőzése érdekében az Alapítvány bizonyíthatóan többszöri felszólítást küldött – a szülői hozzájárulás visszavonásának tényéről – Szász Jánosnak.

Az ATV „Egyenes Beszéd” című műsorában dr. Csókay András által megtett azon nyilatkozat, miszerint a „Messenger üzenetben” írt a Családnak és rákérdezett, hogy „mi van most, tényleg probléma van?”, illetve a hozzájárulás tekintetében neki visszaírtak, hogy „igen, emlékeznek, ismerik a Jánost és ők aláírták akkor” pedig teljes mértékben megalapozatlan és okiratellenes. Az ilyen jellegű nyilatkozatok csak az Alapítvány negatív színben való feltüntetését célozzák, érthetetlen és indokolatlan módon.

Az ikrek Édesanyja (törvényes képviselője) legutóbb ezen a héten kelt írásbeli nyilatkozatában és az Alapítványnak megküldött személyes videó üzenetében is megerősítette, hogy a szétválasztó műtétet követően, Dhakában (Bangladesben) aláírt, Szász Jánost és vállalkozását érintő bárminemű vélt adatkezelési hozzájárulásuk visszavonása részükről továbbra is érvényes és irányadó, ennek értelmében csak a Katonai Kórház, és a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány rendelkezik a sziámi ikrek (Rabeya és Rukaya) orvosi dokumentációjának (így a műtétsorozat képanyagának is) a kizárólagos jogaival. Ezek a dokumentációk az Édesanya álláspontja szerint is kizárólag a Katonai Kórház, valamint a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány tulajdonába tartoznak.

Az Alapítvány természetesen minden, az ikrek szüleitől rendelkezésére álló beleegyező nyilatkozatot, dokumentumot az illetékes hatóságok és jogorvoslati fórumok rendelkezésére bocsát annak érdekében, hogy a sajtóban ezzel kapcsolatban megjelent valótlan állításokat egyértelműen, hitelesen, bizonyítékokkal cáfolja és a nyilvánosság illetéktelen személyek általi esetleges további félretájékoztatását megakadályozza.

  1. Van-e anyagi szempont abban, hogy az Alapítvány ragaszkodik a nyersanyagfelvételekhez, illetve az abból készítendő film valamilyen arányú bevételéhez?

Nincs. Az Alapítvány közhasznú, non-profit szervezet, a tevékenységében profitszerzési cél nincs, nem is lehetséges. Kizárólag az alapítványi célok teljesülése, így a kiszolgáltatottak segítése, újabb orvosi missziók szervezése érdekében érdekelt az Alapítvány abban, hogy a felajánlott adományok mellett az általa szervezett orvosi misszió tudományos sikereiből származóan esetleges bevételekhez is jusson. A bangladesi sziámi ikrek szétválasztó műtétjét egy nagyon forráshiányos helyzetben kellett megszervezni, mégis sikerült. Amennyiben az „Operation Freedom” misszióból származóan bárminemű bevételhez is jutna az Alapítvány, akkor az megteremtené annak a lehetőségét, hogy magyar orvosok Bangladesben és a világ más országaiban újabb operációkat, tudományos sikereket érhessenek el, ezzel is hírül vigyék a magyar orvosok méltán híres, rendkívül magas színvonalú munkájának eredményeit hozzájárulva Hazánk nemzetközi kapcsolatainak fejlesztéséhez is.

Budapest, 2021. február 12.

A Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány képviseletében:

Dr. Pataki Gergely
Az Alapítvány alapítója
Az „Operation Freedom” műtétsorozat fő koordinátora
Sebész, plasztikai és égési sebész
A bangladesi orvosi missziók vezetője